Main page

Information on department

Ústav statistiky a operačního výzkumu je jedním z devíti ústavů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a ve své současné podobě a pod tímto názvem existuje od 1. září 1997.

Ústav statistiky a operačního výzkumu zajišťuje výuku exaktních vědních disciplín s matematickým základem. Statistické studium na všech stupních představuje průřez všemi podstatnými a nejčastěji používanými nástroji a postupy potřebnými při analýze ekonomických dat a při tvorbě ekonomických modelů v praxi.

Na bakalářském stupni PEF se jedná o povinné předměty Aplikovaná matematika I, Aplikovaná matematika II, Ekonomicko-matematické metody, Ekonomicko-matematické metody v AJ, Matematika I, Matematika I v AJ, Matematika II, Matematika II v AJ, Statistika , Statistika v AJ, Ekonometrie I, Ekonometrie I v AJ a Odborný seminář Kvantitativní metody v ekonomii.

Na magisterském stupni je ústav garantem povinných předmětů Ekonometrie II, Ekonometrie II v AJ, Operační výzkum a Optimalizační metody.

Pro studenty doktorského stupně studia zajišťuje ústav předměty Kvantitativní metody a Operační výzkum.

Ústav statistiky a operačního výzkumu se rovněž podílí na výzkumných aktivitách fakulty a to v rámci aktuálního výzkumného záměru. Každoročně jsou na ústav získávány také jeden až dva rozvojové projekty v rámci Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) či projekty Interní grantové agentury (IGA). Pracovníci ústavu se rovněž podílí na mezinárodních projektech, příkladem je mezinárodní projekt AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělání. Mimo to byly v letech 1997 až 2000 na ústavu řešeny dva grantové projekty pro Národní agenturu zemědělského výzkumu Ministerstva zemědělství České republiky. Ústav byl v letech 2000-2001 nositelem společného projektu v rámci česko-slovenské vědecko technické spolupráce.

Vědecko pedagogičtí pracovníci ústavu spolupracují s řadou institucí a firem ČR zejména v oblasti problematiky modelování, optimalizace, statistického vyhodnocování terénních průzkumů, řízení jakosti a spolehlivosti, kvantitativního marketingu, jakož i využití specializovaného programového vybavení.

News

    Documents (only in Czech)