Main page / Doctoral Study

Doctoral Study

Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a mohou do něj být přijati absolventi magisterského studia, kteří mají předpoklady pro výzkumnou a vývojovou práci ve zvoleném oboru. Cílem doktorského studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta, podpořena jeho odbornou průpravou v relativně úzce specializované oblasti, zaměřená k jeho tvůrčímu a badatelsky orientovanému uplatnění zejména v oblasti vysokého školství a vědeckovýzkumných ústavů. Výstupem doktorského studia pak je disertační práce, která obsahuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti a kterou student po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul "doktor" s právem užívání zkratky "Ph.D." za jménem.

V doktorském studiu je kladen důraz na výzkumnou a vývojovou práci studentů pod vedením odborníka (profesora či docenta) ve zvoleném oboru, ovšem jde stále také o studium, takže významnou povinností je i skládání předepsaných zkoušek (v závislosti na zvoleném studijním programu a oboru). Zaměření výzkumu v rámci doktorského studia je obvykle navázáno na výzkum řešený na příslušném pracovišti.

Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia jsou uvedeny např. na příslušných stránkách PEF a v elektronickém průvodci doktorského studia.

V případě zájmu o doktorské studium na Ústavu statistiky a operačního výzkumu či bližších informacích o něm se můžete obrátit na sekretariát ústavu nebo přímo na potenciální školitele z řad docentů a profesorů ústavu.

Ústav statistiky a operačního výzkumu nabízí doktorské studium se zaměřením na exaktní vědy, a to v rámci studijního programu "Ekonomika a management" studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. V rámci doktorského stupně studia zajišťuje Ústav statistiky a operačního výzkumu předměty Ekonometrie, Kvantitativní metody a Operační výzkum.